Türkmenabat şäheriniň köp ýaşaýjylary üçin Omar Garaýew köçesinde ýerleşýän bu jaý örän tanyş bolsa gerek. Bu ýerde 1-nji welaýat çagalar sungat mekdebi ýerleşýär. Ol öz taryhyny 1937-nji ýyldan alyp gaýdýar. Ondan bäri oňa    A.Baratow, J.Rozyýew, A.Loboýko, H.Jumakulyýew, S.Nurmyradow, N.Joraýew, J.Kerimkulow ýaly öz işini ussatlary ýolbaşçylyk etdiler. 2018-nji ýyldan bäri mekdebe M.Çaryýew ýolbaşçylyk edýär, okuw-usuly işleriniň ýöredilişine B.Ýazmyradow gözegçilik edýär. Bu ýyl sungat mekdebiniň döreilenine 83 ýyl dolýar. Bu sene mekdebiň däpleri, mugallymlary, olaryň ýeten sepgitleri, uçurymlary barada söhbet etmäge mümkinçilik  berýär.

Ilkinji ýyllar mekdepde iki ugur: skripka we fortepiano boýunça okuwlar alnyp barylýardy. 20-nji asyryň 40-njy ýyllarynda Aşgabat şäherinden sazandalar-skripkaçy, Türkmenistanyň at gazanan sungat işgäri, kompozitor Gurban Kulyýew, pianinoçy Gözel Purliýewa we başgalar mekdebIň mugallymlaryna ýakyndan ýardam beripdirler.

Dürli ýyllarda mekdepde Türkmenistanyň at gazanan artisti, professor, kompozitor B.Hudaýkulyýew, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri J.Rozyýew, Türkmenistanyň at gazanan artistleri A.Mažitow, I.Ýollyýew dagylar zähmet çekdiler. Uly ýaşly mugallymlaryň köpüsi  şu mekdebiň uçurymlary. Olaryň arasynda Türkmenistanyň at gazanan artisti D.Kadyrowy, ylymlaryň kandidatlary A.Skorohodowy, A.Ergeşowy, L.Osipowany, kompozitor B.Soltanowy, respublikan bäsleşikleriniň baýraklarynyň eýeleri N.Hojanazarowy, I.Marhwidany we başgalary görkezmek bolar. Häzirki günlerimizde zähmet çekýän mugallymlar Ý.Miroşnikowa (fortepiano synpy), M.Abbasowa (akkordeon synpy),G.Saparowa (akkordeon synpy), N.Dorogowa (nazaryýet dersler), S. Rajapowa (kirişli bölüm), O.D.Salikowa (fortepiano synpy) dagylar we beýlekiler şu mekdebiň uçurymlarydyrlar.

     Mekdebiň uly döredijilik we bilim berijilik mümkinçilikleri bar. Häzir bu ýerde 80-den köpräk mugallym işleýär. Olaryň köpüsi ýokary bilimli we ýokary hünär derejeli hünärmenlerdir. Mugallymlaryň arasynda gowy işgär hökmünde R.Nazarowany (hor dirižýory, fortepiano synpy), N.Joraýewi (milli saz gurallary), I.Şaripowy (akkordeon synpy), R.Şamsiýewany (fortepiano synpy), M.Öwezowany (nazaryýet dersleri) we başgalary mysal getirmek bolar.

Ýaş hünärmenlere hem uly umytlar baglanylýar. Saz sungatyny ösdürmäge eden goşandy üçin olaryň köpüsi Hormat hatlary bilen sylaglanyldy, birnäçelerine minnetdarlyk bildirildi.

Mekdebiň mugallymlary, okuwçylary Türkmenabat şäheriniň medeni durmuşyna işjeň gatnaşýarlar. Her ýyl synp konsertleri geçirilýär. Olarda mekdebimiziň okuwçylary gowy ýerine ýetirijilik ukyplaryny görkezýärler. Şonuň ýaly-da, şäher, welaýat hem-de döwlet derejesinde geçirilýän bäsleşiklere gatnaşýarlar we okuwçylaryň köpüsi baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Bu mekdebiň mugallymlarynyň zähmetine berilýän özboluşly bahadyr. 

 

Leýla Igamberdyýewa,

Lebap welaýatynyň 1-nji çagalar sungat mekdebiniň mugallymy.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: