Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

4-nji fewral ― Halkara doganlyk güni

Dec 27, 2020

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy her ýylyň 4-nji fewralynda Halkara doganlyk gününi bellemek baradaky karary kabul etdi.
Bu başlangyç Birleşen Arap Emirliklerine, Bahreýne, Müsüre we Saud Arabystanyna degişlidir. Teklip BMG-niň Baş Assambleýasynda golnayldy we munuň üçin 4-nji fewral mynasyp görüldi. Kabul edilen karar bilen dinleriň we medeniýetleriň arasyndaky doganlyk-dostlugy ösdürmek göz öňünde tutulýar.
2019-njy ýylyň 4-nji fewralynda Abu-Dabiniň iň gadymy we abraýly Yslam uniwersiteti bolan Al-Azharyň ýokary ymamy Şeýh Ahmad Al-Taýýib we Rim Katolik Buthanasynyň Rim Papasy Fransis dünýäde parahatçylygy we agzybirligi ykrar etmek üçin doganlaşmaga, ýakynlaşmaga çagyrdy.
Kararyň öňüsyrasynda Birleşen Arap Emirlikleriniň BMG-däki wekili Lana Nusseibe: «Dünýäde zorluk, ýigrenç, ksenofobiýa, dini fanatizm we beýleki diskriminasiýalar barha artýar. Şeýle howplary diňe adamlaryň doganlyk ruhundaky wepasy, jebisligi bilen ýeňip bolar» diýip nygtady.
Ynsan doganlygy Ýokary komitetiniň baş sekretary Guja Muhammet Abdulsalam hem öz gezeginde adamzadyň doganlygynyň global jogapkärçilige öwrülendigini aýtdy.
BMG agza döwletleriň 34-si kararyň awtordaşlary boldular.

Leave a Reply