YKDYSADYÝET

304 kombaýn, 1520 ulag: Lebap galla oragyna taýýar

Şu galla oragy möwsüminde Lebap welaýaty boýunça däne ýygnaýjy kombaýnlaryň 300-den gowragy ulanylar. Olaryň ählisi hem daşary ýurtlaryň kuwwatly tehnikalarydyr.

Galla kabul ediş bölümlerinde, harmanhanalarda hasyly kabul etmek bilen baglanyşykly taýýarlyk görüldi. Welaýatda harmanhanalaryň 35-si, olardaky elektron tereziler, hil barlaghanalary hasyly kabul etmäge doly taýýar edildi. Tehnikalary abatlaýjy kärhanalaryň, goşmaça tehniki kömek gulluklarynyň işi orak mahalynda hasylyň çalt we isripsiz ýygnalmagyna gönükdiriler.

Şu galla oragy möwsüminde ýygnalan hasyly daşamak üçin dürli görnüşli ýük awtoulaglarynyň 1520-si çekildi. Tehnikalaryň bökdençsiz işledilmegi üçin ýangyç we çalgy ýaglarynyň, ätiýaçlyk şaýlaryň ýeterlik mukdardakysy üpjün ediler. Ýangyn howpsuzlygy çäreleri görüldi.

Şu ýyl welaýatyň bugdaý ekilen 130 müň gektar meýdanyndan 310 müň tonna hasyla garaşylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: