MEDENIÝET

  • Home
  • Halypa Sarpasy

Halypa Sarpasy

Türkmen topragy öz ýaş zehinleri bilen şöhratlanýar. Doly kämilligi we ýokary derejeli ussatlygy olar şu sungat mekdebinde alýarlar. Şu ajaýyp ýerine ýetirijileriň, köp döwlet we halkara bäsleşikleriň ýeňijileriň halypasy we…

Magtymgulynyň şygyrlary türkmen kompozitorlarynyň döredijiliginde

Magtymguly Pyragy… Bu at XVIII asyr türkmen klassiki edebiýatynyň özboluşly simwolyna öwrüldi. Akyldar şahyryň döredijiligi edebiýat äleminde täze ýol açyp, uly öwrülişiklere getirdi. Beýik türkmen şahyrynyň we akyldarynyň ölmez-ýitmez setirleri…

Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň konserti

Garaşsyzlyk nagmalary belentde ýaňlanýar Türkmeniň täze taryhynda aýdyň sahypalary açan “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Garaşsyzlygyň 29 ýyllygynyň baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň dürli ýerlerinde dabaraly toýlanylýar. Şeýle çäreleriň biri hem Lebap welaýat…

Dutar Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna hödürlenildi

Orient habar beriş agentligini ýazmagyna görä, ÝUNESKO-nyň sanawyna girizmek üçin “Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty” atly hödürnama bu guramanyň sekretariaty tarapyndan hasaba alyndy. Şol hödürnama ÝUNESKO-nyň…

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady. Onda welaýatyň ykdysady ösüşlerini görkezýän maglumatlar, gurlan ymaratlaryň şekilleri goýlupdyr. Onda dokma we tikinçilik…

Baýramçylyk at çapyşygy geçiriler

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Lebap atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşygy geçiriler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 18-nji sentýabrda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew bu barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi.…

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda — Çingiz Aýtmatowyň eseri

Şu günler Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň artistleri mynasybetli «Elwan ýaglykly serwim» atly sahna eserini sahnalaşdyrmagyň üstünde işleýärler. Gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň powestiniň esasynda ýazylan sahna eserini Türkmenistanyň…

Ýaş mugallym öz suratlarynyň sergisini gurady

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň surat we çyzuw mugallymy Şemşat Saparowa özüniň şahsy sergisini gurady. Mekdebiň mugallymlary we okuwçylary onuň üç işi: «Kitaphana» atly uly göwrümli suraty, «Bagtyýar» atly…

Farapda alabaý itleriniň Tohumçylyk merkezi gurulýar

Farap gümrük nokadyna barýan gara ýoluň ugrunda türkmen alabaý itleriniň Lebap tohumçylyk merkeziniň gurluşygyna badalga berildi. Assosiasiýanyň welaýat bölüminiň orunbasar-kätibi Mergen Daýhanowyň gürrüň berşi ýaly, bu gurluşygy «Barly gurluşyk» hususy…

Mähriban Jumaýewa Lebap welaýat çagalar sungat mekdebiniň çeň hünäriniň 5-nji synp okuwçysy

Mähriban Jumaýewa Lebap welaýat çagalar sungat mekdebiniň çeň hünäriniň 5-nji synp okuwçysy. Ol öz halypasy Dilafruz Umbarowadan çeň saz guralynyň inçe syrlaryny öwrenip gelýär. Mähriban sazçylyk sungat mekdebine ilkinji gelen…