• Fri. Oct 23rd, 2020

JEMGYÝET

  • Home
  • Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň

Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň

Garaşsyzlyk nagmalary belentde ýaňlanýar. Türkmeniň täze taryhynda aýdyň sahypalary açan “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Garaşsyzlygyň 29 ýyllygynyň baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň dürli ýerlerinde dabaraly toýlanylýar. Şeýle çäreleriň biri hem Lebap welaýat…

Lebap welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Lebap welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň zalynda sagat 10:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş…

Pensioneriň ýerinde 22 kilogram 575 gram agramly kädi ýetişdi

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy Jumamyrat Halmanowyň ýaýla ýerinde äpet kädi ýetişdi. Onuň agramy 22 kilogram 575 grama barabar boldy. Pensioner Jumamyrat Halmanow wagtynyň köp bölegini bagçylyk üçin bölünip berlen…

Indi türkmen ertekilerini internetde hem okap bolýar

Täze işläp başlan saýtda ertekileri türkmen dilinde okap bolýar. Bu barada Turkmenportal ýazýar. Saýt tasinhorjun.org diýlip atlandyrylýar. Ol elektron ýygyndy bolup, oňa giren ýaşajyk okyjylar türkmen halkynyň medeniýetiniň bir bölegi…

Ýer titremesinde şehit bolanlar we Watan üçin janyny gurban edenler ýatlanyldy

Bütin Türkmenistanda bolşy ýaly, Lebap welaýatynyň ähli ýerlerinde hatyra güni bellenildi. Şu gün öten-geçenler ýatlanyldy, şehit bolanlaryň ruhunyň şat bolmagy dileg edilip, aýat-töwir okaldy. Şehit bolanlaryň Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary…

Türkmenistan Türkiýedäki raýatlaryny alyp geler

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýe Respublikasynda galan 277 raýatymyzy Türkmenistana getirmek üçin uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi. Bu barada «Atawatan-Türkmenistan» internet sahypasynda habar…

Kitaphanalar boýunça bäsleşik geçirildi

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýyly mynasybetli kitaphanaçylaryň arasynda yglan edilen hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry jemlendi. Hünär bäsleşigi şertleriň ýedisini öz içine aldy. Olarda kitaphanalaryň daşky we içki bezeglerini, resminamalarynyň talabalyklygy,…

Türkmenabat şäherinde 14 sany täze ýaşaýyş jaýy ulanylmaga tabşyryldy

Türkmenabat — Mary ýolunyň ugrunda, Türkmenabadyň halkara howa menziline barýan ýoluň başlangyç nokadynyň ýakynda täze ýaşaýyş toplumynyň açylyş 14 sany täze ýaşaýyş jaýy ulanylmaga tabşyryldy. Olar lebaply gurluşykçylaryň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň…

Lukmanlar biraýlygyň çärelerinde

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk mynasybetli alnyp barylýan işlere saglygy goraýyş işgärleri hem ýakyndan gatnaşyp, goşant goşýarlar. Welaýat saglygy goraýyş müdirligi tarapyndan işlenip düzülen meýilnama dürli maslahatlary,…

Şäherde goýlan monitorlarda ýol hereketiniň kadalary wagyz edilýär

Türkmenabat şäherinde ýol hereketiniň düzgünlerini düşündirmekde, olary dogry we doly berjaý etmegi wagyz etmekde mahabat monitorlaryndan hem peýdalanylýar. Wideoşekilleriň, suratlaryň, ýazgylaryň kömegi bilen ýol hereketine gatnaşyjylaryň ählisi üçin peýdaly maglumatlar…