DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

  • Home
  • BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň sebitleýin Ýaşlar taslamasynyň bäsleşiginiň jemi jemlendi.

BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň sebitleýin Ýaşlar taslamasynyň bäsleşiginiň jemi jemlendi.

Lebap welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň guramagynda ýerine ýetirilýän we Ýaponiýanyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän «Merkezi Aziýada zorlukly ekstrimizmiň öňüni almak…

Halkara wideoduşuşygyň gün tertibinde — saglyk meseleleri

«Turkmenportalyň» habar bemegine görä, GDA-nyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň saglyk pudagyndaky 32-nji mejlisi GDA agza ýurtlaryň jemgyýetçilik saglygy pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň iň möhüm meselelerini gün tertibine girizdi. Wideoşekilli duşuşyga Ermenistan, Belarus, Gazagystan,…

Indi optika ykjamlygy boýunça elektronika bilen deňleşip biler

«Korolýow adyndaky Samara uniwersitetiniň alymlary nola ýakyn galyňlykdaky linzalary ýasap boljak tehnologiýany döretdiler» diýip, Samara uniwersitetiniň tehniki kibernetikasy kafedrasynyň professory Roman Skidanow «РИА Новости» agentligine habar berdi. Bu barada «Политроссия»…

Russiýaly 32 ýaşly adam daşyndan ýetginjek ýaly görünýär

Ýaşy belli bir derejä ýetenden soň, köp adamlar wagtyň saklanmagyny isleýärler. Käbirlerine bu başardýaram. Mysal üçin, Krasnoýarsk ülkesiniň ýaşaýjysy Denis Waşurini genetiki näsazlyk 13 ýaşly ýetginjekdigine galdyrypdyr. Bu barada «Rambler»…

Dubaýdaky iň uly çüwdürim Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

Dubaýda 7327 m2 meýdany tutýan palma suw çüwdürim işläp başlady. Bu barada «YouTube-канал Global News»-e salgylanmak bilen, Koresspondent.net habar berýär. Ol dünýäde iň iň uly suw çüwdürimi hökmünde Ginnesiň rekordlar…

Adam-balyk: ol hakykatdan hem barmyka ýa-da toslamamyka?

On ýedinji asyryň ikinji ýarymynda bolup geçen bir waka barada gürrüňe başlamazdan ozal hökmany suratda: «Ha ynan, ha ynanma!» diýen çagalygymyzdan tanyş jümläni ýatlamaly. Şol döwürde ýaşap geçen bir oglanyň…

Onuň dosty ýaguar

Internetde bir oglanyň iki sany ýaguar (pişikler maşgalasyndan bolan ýyrtyjy haýwan) suwa düşüp duran suraty peýda bolanda, köp adamlar onuň hakykylygyna ynanmajak boldular. Ýöne ol hakyky bolup çykdy. Suratdaky ýagdaý…

Aýyň üstünde gowaça gögerdi

Geçen asyryň ikinji ýarymynda meşhurlyga eýe bolan aýdymyň bir setirini sözbaşy hökmünde üýtgedip almagymyz ýöne ýerden däl. Onuň özüne ýetik sebäbi bar. Hytaý alymlary ilkinji bolup Aýyň arka ýüzünde gowaça…

Ýaponiýada Asman aty dünýä indi

Ýakynda Ýaponiýanyň Hasegawa atçylyk toplumynda idedilýän ahalteke bedewleriniň üstüne ýene biri goşuldy. Has takygy, bu ýerde ahalteke tohumly täze taý dünýä indi. Ol Şamiam (Asman) diýlip atlandyryldy. Bu barada «Bereketli…

Mekdep okuwçysy COVID-19-y bejerer ýaly derman ýasamaga kömek etjek açyş etdi

ABŞ-niň Tehas ştataynyň ýaşaýjysy Anike Çebrolu häzir 14 ýaşynda. Şeýle ýa’dygyna garamazdan bu gyz pandemiýanyň garşysyna göreşmäge saldamly goşant goşdy. Alymlar onuň oýlap tapan açyşynyň lukmanlara COVID-19-y bejermek üçin derman…